My emotions! My emotions!

(photo courtesy of TSN’s Josh Lewenberg)